SERTIFIKATI

POSTUPAK ZA STICANJE EVROPSKOG SERTIFIKATA ZA PSIHOTERAPIJU (ESP ili ECP)

Evropski sertifikat za psihoterapiju (naša skraćenica je ESP, a engleska je ECP) je posebna vrsta diplome koju psihoterapeutima izdaje Evropska asocijacija za psihoterapiju (EAP) kako bi verifikovala da je njihov status u skladu sa standardima ove organizacije.

Savez psihoterapeuta Srbije je u Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju (EAP) prepoznat kao jedinstveno nacionalno telo (NAO) koje može da akredituje pojedince iz naše zemlje (NAO – National Accrediting Association). 

Pravilo Saveza je da bi neko mogao da kandiduje za Evropski sertifikat za psihoterapiju da mora prethodno posedovati nacionalni Sertifikat za psihoterapiju (NSP) koji dodeljuje Savez psihoterapeuta Srbije svim kandidatima koji ispunjavaju uslove (pogledajte uslove za sticanje na ovom sajtu) i mora biti upisan u Registar psihoterapeuta Srbije koji vodi Savez.

Tokom procedure apliciranja kandidata za ESP pri EAP, Savez daje mišljenje o kandidatu i njegovoj podobnosti. U skladu sa tim stav Saveza jeste da kandidat za Evropski sertifikat za psihoterapiju mora biti član Saveza i da mora imati potvrdu o plaćenoj članarini za tekuću godinu. Kao član Saveza je obavezan da se pridržava etičkih i profesionalnih normi koje propisuje Savez, čime spada pod ingerenciju odgovarajućih tela Saveza ukoliko dođe do nekog spora. 

Prema tome, dva su uslova koje kandidat treba ispuniti na strani Saveza da bi mogao da aplicira za ESP su:

1 –   Posedovanje Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju i automatsko članstvo u nacionalnom registru psihoterapeuta koji vodi Savez.

2 –   Članstvo u Savezu za tekuću godinu.

Kandidat za Evropski sertifikat za psihoterapiju treba da pažljivo prouči koju proceduru od tri moguće treba da prati, a zatim da formira svoj dosije u potrebnom broju primeraka. 

O aplikacija kandidata za ESP odlučuje posebno telo Saveza: Komisija za evropski sertifikat za psihoterapiju.

Komisija ima tri člana:

Prof. dr Vesna Petrović

Prim. dr Zoran Đurić

Milena Marković, CTA-P

Dokumentaciju primamo isključivo elektronskim putem, na mejl savezpsihoterapeuta@gmail.com

Dokumentacija, pored ostalog, što će biti kasnije navedeno u zavisnosti od toga za koju proceduru aplikacije se kandidat odlučio, treba da sadrži:

– Sertifikati o završenim univerzitetskim studijama kao i drugi sertifikati (specijalizacije, magistrature, doktorati i drugo),

– jedan kurikulum vite se predaje na srpskom jeziku. Važno je da u CV postoje podaci o vremenskom trajanju i broju sati edukacije koji su u skladu sa zahtevima Evropske asocijacije za psihoterapiju.


Komisija je dužna da u roku od šest nedelja odgovori kandidatu.

Postupci za sticanje Evropskog sertifikata za psihoterapiju. 

Postoje dve osnovne procedure preko kojih se aplicirata za ESP: 

A. grendperenting (grand-parenting) i 

B. direktna procedura.

A. Grendperenting procedure. 

Postoje dve različite grendperenting procedure u zavisnosti da li za psihoterapijski modalitet u kome je sertifikovan kandidat postoji ili ne postoji evropska asocijacija koja dati modalitet reprezentuje u EAP (EWAO – Europien Wide Accrediting Organisation). 

Ukoliko ne postoji, tada njenu ulogu preuzima EAP, odnosno njegovo telo GAP (GAP – Grand-parenting Advisory Panel). Prema tome, ukoliko postoji reprezentativna evropska organizacija za modalitet, tada je u pitanju klasična grendperentign procedura, a ako ne postoji, tada je u pitanju grendperenting procedura preko GAPa. Spisak svih EWAO organizacija se može naći na sajtu  Evropske asocijacije za psihoterapiju.

Napomena: Prilikom apliciranja za ECP, u dokumentaciju nije prihvatljivo preklapanje uloga trenera, supervizora i psihoterapeuta. U skladu sa pravilom EAP-a, aplikacije u kojima se ista osoba nalazi u više od jedne od ovih uloga biće odbijene.

B. Direktna procedura 

Ukoliko je kandidat stekao sertifikat određenog modaliteta u psihoterapijskoj školi (“institutu”) koji je akreditovan direktno kod EAP (takozvani EAPTI – Evropski akreditovani psihoterapijski trening instituti), tada može direktnim putem zatražiti ESP.

Da bi znako koju proceduru treba da prati da bi stekao ESP, kandidat treba da odgovori na dva pitanja:

1.   Da li psihoterapijska škola koju je završio ima status EAPTI pri EAP? Ako ima, ide direktnim putem, ako nema, ide grendperenting putem. (Informaciju o statusu škole može dobiti od voditelja škole ili na sajtu Saveza).

2.   Da li modalitet u kojem je stekao diplomu ima svoju Evropsku organizaciju koju EAP prepoznaje kao reprezentativnu (EWAO)?Ako ima, ide klasičnim grendperenting putem, ako nema, ide grendperentignom preko GAP-a. (Spisak EWAO se nalazi na sajtu EAP).

A. „Grand-parenting” procedure

Postoje dve vrste grendperenting procedure: klasična i “preko GAP-a”.

Razlika između klasične i procedure “preko GAP-a” je samo u tome da li za dati psihoterapijski modalitet preko koga aplicira kandidat postoji ili ne postoji evropska federacija koja je član EAP. Oznaka takve federacije je EWAO (Evropska organizacija određenog psihoterapijskog modaliteta prepoznata od EAP).

Opšti uslovi EAP-a za aplikaciju preko grendperenting procedure: 

Pravo na aplikaciju preko grendperentning procedure imaju psihoterapeuti koji su završili edukaciju (trening) iz psihoterapije u modalitetu koji je prepoznat od strane EAP-a, a koji zadovoljava standarde EAP-a i koji nakon završene edukacije imaju najmanje tri godine psihoterapijske prakse.

Osnovni elementi treninga raspoređeni u minimum 4 godine su: 

Lična terapija – minimum 250 sati

Teorija i/ili metodologija – 500 – 800 sati

Rad sa klijentima pod supervizijom 300-600 sati  

Supervizija – minimum 150 sati 

A.1. Klasična grendperenting procedura 

Ova procedura se završava kada se dobiju četiri preporuke:

•   preporuku psihoterapijske trening škole koja je edukovala kandidata i od koje je dobio sertifikat psihoterapeuta u datom modalitetu,

•   preporuku Saveza (koji u EAP ima status organizacije koja može da preporuči kandidata – NAO); kao i 

•   preporuku EWAO (Evropska organizacija određenog psihoterapijskog modaliteta prepoznata od EAP) i 

•   konačno odobrenje Registrar-a EAP-a.

Za podnošenje aplikacije preko klasične grendperenting procedure potrebno je da aplikant:

•   Popuni EAP aplikacioni formular (“Practitioner Registration Form for ECP”)

•   Napiše CV (2 stranice) na engleskom po modelu*

•  Potpiše saglasnost sa EAP etičkim kodeksom i Strazburškom deklaracijom

•   Podnese preporuku trening organizacije koja je sprovela obuku/trening (pravilo Saveza), kao i fotokopiju sertifikata o završenoj edukaciji.

•   Izmiri troškove izdavanja Evropskog sertifikata i registracije u EAP registru u trajanju od 5 godina.

•   Dokumentacija treba da bude u tri primerka predata Savezu (adresa je na sajtu).


*Napomena u vezi sa formom CV-ja:  

  • Za kandidate koji idu preko GAP-a obavezno je da CV popune na engleskom jeziku po modelu koji zahteva GAP, tj. „CV for GAP” jer je Saveza obavezan da taj CV predstavi GAP-u i Registrar-u EAP-a. 
  • Kandidatima koji idu preko klasične procedure (EWAO), takodje se preporučuje da koriste istu formu za CV jer se ona šalje EWAO-u (na engleskom) i ostaje Savezu u dokumentaciji. Savez može i ne mora poslati CV kandidata koji ide preko klasične procedure Registraru EAP a u skladu sa odlukom Saveza po ovom pitanju.

TROŠKOVI

1)      Naknade za izdavanje Evropskog sertifikata po grandparenting procedu iznose ukupno 120 eura – 60 eura plus 15 eura (dodatna naknada koja nije uključena u 120 eura) naplaćuje Evropska asocijacija za psihoterapiju za administraciju i slanje Evropskog sertifikata za psihoterapiju. Ostalih 60 eura su za Nacionalno telo za dodelu sertifikata i relevantnu Organizaciju koja sprovodi edukaciju određenog modaliteta i ima pravo dodele sertifikata na nivou Evrope (European Wide Accrediting Organisation – EVAO). 

Za registraciju Evropskog sertifikata za psihoterapiju postoji godišnja naknada od 15 eura koja se fakturiše na tri godine od strane EAP-a: nakon tri godine dobija se nova faktura za naredne 3 godine. 

2)      U  fazi pre dobijanja Evopskog sertifikata nema potrebe da kandidat uplaćuje novac EAP-u, već treba da ga uplati Savezu. Nakon uspešno okončane procedure i dodele Evropskog sertifikata za psihoterapiju datom kandidatu i njegovog upisa u Registar evropskih psihoterapeuta, EAP će poslati fakturu Savezu za datog kandidata, tako da je Savez taj koji izmiruje finansijske obaveze u kandidatovo ime..

Prema tome, aplikant lično ne treba da šalje novac tokom procesa dodele Evropskog sertifikata za psihoterapiju EAP-u, već treba da uplati Savezu, koji ga dalje, prema određenoj formuli, šalje EAP i drugoj relevantnoj asocijaciji (evropskoj asocijaciji za dati modalitet).

Zato aplikant za Evropski sertifikat za psihoterapiju na početku procedure za aplikaciju za Evropski sertifikat za psihoterapiju treba da uplati naznačenu nadoknadu Savezu društava psihoterapeuta Srbije, uvećane za troškove dva bankovna transfera jer će Savez deo uplate proslediti u EAP i u EWAO za dati modalitet. Detalje će kandidat dobiti u komunikaciji sa blagajnikom Saveza.

Samo naknade za održavanje Registra imaoca Evropskog sertifikata za psihoterapiju (ECP) se fakturišu aplikantu od strane EAP i trebaju biti plaćene od strane aplikanta. Nakon dodele Evropskog sertifikata za psihoterapiju (ECP), račun i svi podaci o bankovnom transferu za petogodišnju članarinu u Registru i EAP, stižu na kućnu adresu registrovanog psihoterapeuta.

Postupanje Saveza u klasičnoj grendperenting proceduri:

1.   Kandidat dostavlja potrebna dokumenta Savezu. Komisija je dužna da u roku od 6 nedelja po prijemu dokumentacije odgovori kandidatu.

2.   Nakon pozitivne procene da kandidat zadovoljava kriterijume Saveza-a i EAP-a za Evropski sertifikat za psihoterapiju, Savez (koji je u slučaju kandidata iz naše zemlje NAO) popunjava formular „Notification by the NAO”.

3.   Popunjeni formular (Notification by the NAO) i jedan primerak kompletne dokumentacije Savez kao NAO šalje nadležnom EWAO-u koji je dužan da odgovori u roku od 6 nedelja i pošalje nazad potpisani formular (Notification by the NAO) ukoliko pozitivno ocenjuje kandidata ili da pošalje negativan odgovor.

4.   Nakon što je formular (Notification by the NAO) popunjen i od strane Saveza (kao NAO) i od strane dotične EWAO, Savez ga prilaže ostaloj dokumentaciji i šalje: jednan primerak dosijea EAP centralnoj kancelariji u Beču, a drugi primerak EAP Registrar-u.

A.2. Grendperenting procedura preko GAP-a 

Ova procedura je namenjena samo onim kandidatima čiji je psihoterapijski modalitet priznat u okviru EAP, ali za koji ne postoji reprezantivna evropska asocijacija (EWAO – European Wide Accrediting Association). Kandidat treba da proveri da li postoji EWAO za njegov modalitet na sajtu EAP. Ukoliko ne postoji EWAO, njegovu funkciju preuzima GAP (Grand-parenting Advisory Board) i onda je ovo odgovarajuća procedura za kandidata. U tom slučaju, na osnovu preporuke psihoterapijske trening škole i preporuke Saveza, GAP donosi odluku o dodeli Evropskog sertifikata, a sa kojom mora da se saglasi i Registrar EAP-a (kao i u klasičnoj proceduri). 

1.   Kandidat sakuplja identičnu dokumentaciju kao u predhodnom slučaju (u klasičnoj proceduri) i to u tri primerka, sa tim da je obavezan da CV napiše u skladu sa formom „CV for GAP” kao i da priloži kopije relevantnih diploma i sertifikata. 

2.   Kandidat dostavlja potrebna dokumenta Savezu (adresa je na sajtu). Komisija je dužna da u roku od 6 nedelja po prijemu dokumentacije odgovori kandidatu.

3.   Savez popunjava formular „Individual form for GAP”, a na sastanku GAP-a koji se organizuje 3 puta godišnje a nacionalni delegat Saveza prezentuje dokumentaciju kandidata (CV, diplome i sertifikati) i zalaže se za njegovu sertifikaciju.

4.   GAP procenjuje dokumentaciju i ukoliko pozitivno proceni kandidata, Evropski sertifikat se izdaje na preporuku GAP-a i uz saglasnost Registrar-a, koji je istovremeno i član GAP-a. 

Zadaci EAP Registrar-a i centralne kancelarije u Beču:

5.   Registrar EAP vodi celokupni evropski registar psihoterapeuta i zato detaljno procenjuje celokupnu dokumentaciju i daje konačnu ocenu o tome da li kandidat ispunjava uslove za sticanje Evropskog sertifikata za psihoterapiju i upisivanje u evropski registar psihoterapeuta.

6.   Nakon pozitivne ocene Registrar-a, EAP centralna kancelarija izdaje račun za troškove izdavanja sertifikata, troškove registracije u EAP Registru za 5 godina i izdaje sertifikat. 

B. Direktna procedura 

Pravo da apliciraju za Evropski sertifikat putem direktne procedure imaju psihoterapeuti koji su završili trening u nekoj od trening škola koje imaju status Evropskog akreditovanog psihoterapijskog trening instituta (EAPTI) u okviru EAP (Evropske asocijacije za psihoterapiju), i to odmah nakon završetka treninga i sticanja sertifikata datog modaliteta. 

Pravilo Saveza je da ovi kandidati prvo apliciraju za nacionalni Sertifikat za psihoterapiju i budu upisani u nacionalni registar psihoterapeuta.

Akreditovani trening instituti (EAPTI) imaju zadatak da obaveste svoje studente o mogućnostima za dobijanje Evropskog sertifikata (ECP) putem direktne procedure i informišu ih o svim elementima procedure kao i troškovima izdavanja sertifikata, za koji mogu aplicirati nakon završetka treninga i dobijanja sertifikata koje izdaje EAPTI. Psihoterapijske organizacije i škole sa statusom EAPTI su navedene na sajtu Saveza. 

Za podnošenje aplikacije potrebno je da aplikant:- Popuni EAP aplikacioni formular (“Practitioner Registration Form for ECP for direct award”)

– Napiše CV (2 stranice) koristeći model „CV za direktnu proceduru”

– Priloži kopiju sertifikata o završenom treningu koji izdaje trening škola sa statusom EAPTI 

Trening škola sa statusom EAPTI ima obavezu da:

–   sakupi gore navedena dokumenta od aplikanta/kandidata za ECP

–   nakon provere dokumenata popuni formular “Individual form for ECP direct award through an EAPTI” (notification form).

–   pošalje originale navedena četiri dokumenta EAP–ovoj centralnog kancelariji u Beču, Austrija, 

–   pošalje jednu kopiju dokumenata EAP Registrar-u, koji će nakon pažljive procene dokumentacije doneti konačnu odluku o izdavanju Evropskog sertifikata aplikantu. 

Zadaci centralne kancelarije EAP-a i Registrar-a EAP-a u direktnoj proceduri:

Odmah nakon pozitivne ocene Registrar-a, EAP –ova centralna kancelarija će izdati račun akreditovanoj trening školi, koja je predložila aplikanta, za izmirenje troškova izdavanja Evropskog sertifikata putem “Direktne procedure”. 

Kancelarija izdaje sertifikat (ESP) i nakon izdavanja sertifikata šalje kopiju formulara “Individual form for ECP direct award through an EAPTI” Savezu i relevantnom EWAO-u, u cilju ažuriranja podataka u njihovim registrima psihoterapeuta. 

ČLANSTVO NOSIOCA EVROPSKOG SERTIFIKATA U SAVEZU ILI DRUGIM PROFESIONALNIM ORGANIZACIJAMA 

Dobijanje ESP je povezano sa petogodišnjem člananstvom u EAP-u. Iz aspekta EAP, članstvo u nacionalnoj organizaciji psihoterapeuta (Savezu) nije obavezno, ali se snažno preporučuje. 

U ovom slučaju su pravila EAP i Saveza u koliziji, jer Savez zahteva od kandidata za ESP prethodno posedovanje Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju, upisanost u Registar psihoterapeuta Srbije i članstvo u Savezu.

U dosadašnjoj praksi nesklad pravila nije predstavljao problem jer su kandidati zainteresovani za nacionalni sertifikat za psihoterapiju i upisivanje u nacionalni registar, tako da i treneri EAPTI kandidatima preporučuju kao prvi korak sticanje nacionalnog sertifikata za psihoterapiju.

Ukoliko kandidat iz nekog razloga odbija da bude član Saveza, EAP ga obavezuje da bude član neke druge organizacije koja jeste član EAP, koja poseduje obavezujući etički kodeks i koja zahteva kontinuirani profesionalni razvoj. O ovakvim izuzetcima će raspravljati predsedništvo Saveza i dati svoje mišljenje o svakom pojedinačnom slučaju.

Odluka EAP-a u vezi sa članstvom nosioca ECP-a od 24. Oktobra 2009 godine:„Nosilac Evropskog sertifikata koji nije član NAO mora biti član organizacije koja je članica EAP i koja poseduje obavezujući etički kodeks i pokriva kontinuirani profesionalni razvoj (CPD) u skladu sa pravilima EAP. Izuzeci od ovog pravila predmet su diskusije NUOC i EWOC-a.” 


(Savez se zahvaljuje gospođi Ivani Slavković, registraru EAP, na izuzetnoj pomoći oko izrade ovog teksta)