SERTIFIKATI

Sticanje Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju (NSP)

Pravo na Nacionalni sertifikat za psihoterapiju (NSP) imaju svi koji su završili trening i stekli sertifikat u nekom priznatom psihoterapijskom modalitetu i koji ispunjavaju druge uslove propisane od strane Saveza psihoterapeuta Srbije.

Stav Saveza psihoterapeuta Srbije (ranije Saveza društava psihoterapeuta Srbije) jeste da se tek dobijanjem Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju osoba može predstavljati kao psihoterapeut.

Savez prepoznaje psihoterapijske modalitete i psihoterapijske metode. U psihoterapijske modalitete ubrajamo priznate psihoterapijske pravce ili škole (prepoznate od strane Evropske asocijacije za psihoterapiju – EAP) i samo neko ko je stekao sertifikat specifičnog psihoterapijskog modaliteta može aplicirati za nacionalni Sertifikat za psihoterapiju

Za razliku od psihoterapijskog modaliteta, pod psihoterapijskim metodom Savez prepoznaje postupak koji je dokazano uspešan tokom psihoterapijskog procesa i naučno zasnovan, ali koji nema dovoljno obuhvatnu teorijsku konceptualizaciju koja bi ga činila samodovoljnim u psihoterapiji. To praktično znači da se psihotrapijski metodi računaju kao dodatna psihoterapijska kompetencija uz već postojeće modalitete. U priznate psihoterapijske metode Savez priznaje EMDR metod i Shema terapiju.

Savez je do sada dodelio oko 500 nacionalnih sertifikata i vodi Registar sertifikovanih psihoterapeuta.

1. Uslovi za dobijanje NSP:

A. Posedovanje sertifikata u nekom od priznatih psihoterapijskih modaliteta. (Spisak modaliteta koje priznaje Evropska asocijacija za psihoterapiju (EAP) se nalazi ovde (http://www.europsyche.org/eap/modalities.asp)

B. Da je trening koji je doveo do sertifikacije u datom modalitetu akreditovan od strane Saveza psihoterapeuta Srbije, odnosno da je u skladu sa uslovima koje je propisala Evropska asocijacija za psihoterapiju (EAP), a Savez prihvatio. Ukratko, ovi uslovi su: 

B.1 – da je psihoterapijska edukacija u određenom modalitetu trajala najmanje četiri godine; 

B.2 – da je obrađena teorija iznosila 500-800 sati;

B.3 – da kandidat prošao kroz lično iskustvo rada na sebi, individualno ili u grupi, u trajanju od minimalno 250 sati;

B.4 – da je kandidat imao minimalno 150 sati supervizija kod priznatog supervizora;

B.5 – da je tokom trajanja supervizija imao 300-600 sati direktnog rada sa klijentima.Dokumentacija mora sadržavati eksplicitnu izjavu i potvrdu psihoterapijskog udruženja kome pripada kandidat da su ovi uslovi ispunjeni.

C. Da kandidata preporučuje relevantno nacionalno udruženje za dati modalitet (ukoliko postoji) čime potvrđuje da je kandidat kolega koji se svojim profesionalnim ponašanjem uklapa u profesionalne i etičke uzanse struke. Ukoliko takvo udruženje ne postoji kod nas, o primerenosti i dostojnosti kandidata odlučuje predsedništvo Saveza.

D. Da postoji potvrda diplomiranja na nekom fakultetu (prednost imaju humanistički fakulteti ali prihvatljivi su i drugi fakulteti uz odgovarajuće dodatno obrazovanje kao što je psihoterapijska propedevtika).

Napomena:

Od 1.10.2022. svi kandidati koji po primarnom obrazovanju nisu psiholozi ili psihijatri prilikom apliciranja za Nacionalni sertifikat za psihoterapiju moraju priložiti i dokaz o završenoj Propedeutici. Propedeutike koje Savez priznaje su programi koji se odvijaju u sledećih 5 institucija: Fakultet za medije i komunikacije (Beograd), Fakultet Lazar Vrkatić (Novi Sad), Fakultet za sport i psihologiju- Tims (Novi Sad), Centar za psihoterapijske studije, Visoka škola socijalnog rada (Beograd) i Centar za edukaciju iz bihejvioralno kognitivne terapije (Niš).

Do ovog roka kandidati koji su završili fakultete koji ih obrazuju za pomažuće profesije (defektologija, socijalni rad, specijalna pedagogija, pedagogija i andragogija) mogu da apliciraju za NSP bez završene Propedeutike, iako je poželjno i preporučeno da je završe.

Kandidati sa završenim Medicinskim i Stomatološkim fakultetom je potrebno da polažu sledeće ispite u okviru Propedeutike:


Razvojna psihologija, Psihologija ličnosti, Etika u psihoterapiji, Osnove psihoterapije i savetovanja i Psihoterapijski modaliteti.


*Ukoliko stomatolozi na studijama nisu imali Psihijatriju, onda je potrebno da polažu još i: Opšta psihopatologija i Klasifikacija psihičkih poremećaja. 

Kandidati drugih obrazovnih profila moraju imati završenu Propedeutiku i pre ovog roka.

2. Potrebna dokumentacija u zahtevu za NSP:  

Molimo kandidate za NSP da pažljivo pročitaju dalji tekst i da svoje zahteve šalju u skladu sa navedenim uputstvima.

1. Molba kandidata Komisiji za dodelu nacionalnog sertifikata za psihoterapiju pri Savezu.

2. CV kandidata.

3. Diplomu o završenim univerzitetskim studijama humanističke/društvene orijentacije, ili drugog tipa fakulteta, kao i druge relevantne diplome (o specijalističkim, magistarskim studijama, doktoratu, itd).

4. Sertifikat psihoterapijskog udruženja o završenoj edukaciji iz priznatog psihoterapijskog modaliteta.

5. Preporuka kandidata od strane psihoterapijskog udruženja kome pripada.

6. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da prihvata Etički kodeks Saveza.

7. Potvrda o uplaćenoj članarini Savezu za tekuću godinu.

8. Ostale potvrde i sertifikati.

Važne napomene:

Svi dokumenti treba da budu tematski složeni prema navedenom redosledu od 1-8 . Ne treba dostavljati originale, dovoljne su fotokopije dokumenata. Poželjno je, ali nije uslov da najvažniji dokumenti budu sudski overeni (na primer, diploma fakulteta).

1. Molba kandidata Komisiji za dodelu nacionalnog sertifikata za psihoterapiju Saveza.

Primer teksta: Komisiji za dodelu nacionalnog sertifikata za psihoterapiju Saveza psihoterapeuta Srbije. Molim Komisiju (pun naziv komisije) da mi na osnovu priložene dokumentacije odobri dodelu nacionalnog Sertifikata za psihoterapiju Saveza psihoterapeuta Srbije. Svojim potpisom garantujem da su svi priloženi dokumenti verodostojni. Datum, ime i prezime i svojeručni potpis. Molba treba da sadrži i e-mail adresu i broj mobilnog telefona preko kojih komisija može da komunicira sa kandidatom oko eventualnih primedbi i dopuna dokumentacije. 

2. CV kandidata.

Pored opštih podataka o kandidatu, priloženi CV treba da sadrži i jasne izjave o vremenskom periodu obavljenog treninga, supervizija, rada sa klijentima, ličnog rada, gde treba da su navedeni glavni treneri, supervizori, terapeuti, seting u kojem je rađeno sa klijentima, i da sve bude tako izraženo da se vidi ukupan broj sati u svim kategorijama. Navedeni sati treninga moraju biti u skladu sa uslovima koje propisuje Savez (videti tačku 1 s početka ovog teksta).

3. Diplomu o završenim univerzitetskim studijama humanističke/društvene orijentacije, ili drugog fakulteta, i druge relevantne diplome (o specijalističkim, magistarskim studijama, doktoratu, položenoj psihoterapijskoj propedevtici, itd).Poželjno je da fotokopija diplome fakulteta bude overena, ali to nije uslov.

4. Sertifikat psihoterapijskog udruženja o završenoj edukaciji iz priznatog psihoterapijskog modaliteta.

Svi sertifikati koji nisu na srpskom ili engleskom jeziku treba da su prevedeni kod sudskog tumača.

5. Preporuka relevantnog psihoterapijskog udruženja.

Ovu preporuku izdaje predsednik ili sekretar udruženja za dati modalitet (ukoliko takvo udruženje postoji kod nas). Smisao ove preporuke je da se potvrdi da je u pitanju profesionalac čiji odnos prema klijentima i kolegama jeste u skladu sa etičkim i profesionalnim standardima. Pored toga ova preporuka mora obavezno da sadrži tvrdnju predsednika udruženja da je edukacija u datom modalitetu koju je kandidat uspešno završio u skladu sa standardima propisanim za akreditovane treninge, i da se posebno i eksplicitno naglasi da je trajala najmanje četiri godine, da je obrađena teorija iznosila 500-800 sati, da je kandidat prošao kroz lično iskustvo rada na sebi, individualno ili u grupi, u trajanju od minimalno 250 sati, da je kandidat imao minimalno 150 sati supervizija kod priznatog supervizora, da je tokom trajanja supervizija imao 300-600 sati direktnog rada sa klijentima. Predsednik udruženja (ili sekretar ili voditelj edukacije ili zvanični supervizor) potpisuje potvrdu sa tačnim brojem sati za datog kandidata po navedenim kategorijama.

6. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da prihvata Etički kodeks Saveza može biti data na posebnom papiru, ali može biti i integralni deo Molbe komisiji Saveza (tačka 1.).

7. Potvrda o uplaćenoj članarini Savezu za tekuću godinu (20 € u dinarskoj protivvrednosti).Bez obzira što je udruženje za dati psihoterapijski modalitet čiji je kandidat član kolektivni član Saveza a što kandidata čini pridruženim članom Saveza, potrebno je da dati kandidat bude prethodno pridruženi individualni član Saveza. Članstvo u Savezu dokazuje uplatnicom o plaćenoj članarini.Nakon dodeljivanja nacionalnog Sertifikata za psihoterapiju, psihoterapeut postaje redovni individualni član Saveza psihoterapeuta i u obavezi je da plati članarinu unapred za pet godina, kao i da nakon isteka tog roka redovno plaća članarinu Savezu, kao i da učestvuje u aktivnostima Saveza (u telima Saveza, radnim grupama, učestvuje u kongresnim aktivnostima Saveza, itd). Molimo Vas da uplatu izvršite na sledeci račun: 

Račun:

Savez društava psihoterapeuta Srbije, Beograd, Palmotićeva 37

Račun broj 325950060000325970, Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad, filijala Novi Beograd. 

Svrha uplate: članarina za 201? za (ime i prezime).

Iznos članarine za individuale članove (pridružene i redovne) Saveza je 20€ (protivvrednost u dinarima) i mora se plaćati svake godine, što je uslov za vidljivost člana u Registru psihoterapeuta Srbije koji vodi Savez. 

Da bi Komisija razmatrala vašu aplikaciju potrebno je i da je udruženje kojem pripadate izmirilo članarinu za tekuću godinu. To proverite sa predsednikom vašeg matičnog udruženja-modaliteta. Članarina udruženja koje je u Savezu iznosi 50€ za tekuću godinu. 

U dokumentaciji je potrebno priložiti fotokopije vaših uplatnica (originale čuvajte jer će vam možda trebati u proceduri za sticanje Evropskog sertifikata za psihoterapiju).

Za eventaulan pojašnjenja je potrebno kontaktirati blagajnika Saveza na mejl SavezPsihoterapeuta@gmail.com . 

8. Ostale potvrde i sertifikati.

Poželjno je da kandidat priloži i ostale relevantne sertifikate koje je stekao tokom edukacije i treninga (sertifikati različitih novoa iz drugih modaliteta, specifične edukacije, radionice, itd). 

3. Slanje dokumentacije:

Dokumentaciju je potrebno složiti prema propisanom redosledu, skenirati i u elektronskoj verziji poslati na e-mail savezpsihoterapeuta@gmail.com

4. Rok za slanje dokumentacije:

Prijave se primaju cele godine (osim u julu i avgustu). 

5. Sastav komisije:

Zbog efikasnijeg rada funkciju komisije obavljaju tri člana Predsedništva Saveza na svojim redovnim sastancima jednom mesečno. 

6. Procedura sticanja NSP:

1. Kandidati upućuju dokumentaciju Komisiji.

2. Komisija zaseda i pregleda dokumentaciju.

3. Komisija predlaže Predsedništvu Saveza kandidate za NSP i eventualno traži pomoć oko razjašnjenja pojedinih pitanja. Nakon diskusije Predsedništvo Saveza usvaja listu prihvaćenih kandidata i dodeljuje NSP.

4. Predsednik komisije obaveštava kandidate i javnost (mejling liste) i daje nalog za izradu sertifikata.

5. Nakon što mu je dodeljen sertifikat, kandidat je potrebno da uplati još 140 € u dinarskoj protivvrednosti. U to je uključena petogodišnja članarina i troškovi izrade sertifikata i vođenje Registra psihoterapeuta. Ovaj iznos od 140€ je potrebno uplatiti putem jedne uplatnice, po srednjem kursu NBS na dan uplate. Na uplatnici isključivo napisati “petogodišnja individualna članarina u Savezu”.

6. Iako je moguće slanje sertifikata poštom, preporučujemo lično preuzimanje kako ne bi došlo do oštećenja sertifikata. Slanje poštom Savez vrši na izričitu želju kandidata. Moguće je i svečano uručenje na Skupštini Saveza (po pravilu dva termina godišnje, polovinom i krajem godine) ili na Kongresu psihoterapeuta Srbije.Napomena: period od podnošenja zahteva, do dodeljivanja sertifikata iznosi do dva meseca. Za sve nejasnoće se treba obratiti predsedniku Saveza na isti mejl: SavezPsihoterapeuta@gmail.com . 

7. Nakon što vam je dodeljen NSP:

Nakon što izmirite finansijske obaveze kod blagajnika (trošak izrade sertifikata i za vođenje registra, kao i petogodišnju članarinu, ukupno 140 € u dinarskoj protivvrednosti), možete preuzeti sertifikat ili zahtevati da vam se pošalje poštom.Nakon što vam je dodeljen NSP vi postajete redovni individualni član Saveza psihoterapeuta Srbije. Kako Savez ima ingerencije samo nad osobama koje su članovi Saveza, a kako je u poslednjih nekoliko godina bilo nekoliko žalbi o neprofesionalnom i neetičnom ponašanju psihoterapeuta, smatra se etičkom i profesionalnom obavezom da i nakon isteka roka od pet godina i dalje svake godine održavate redovno članstvo u Savezu. Sticanjem NSP ste preuzeli i obavezu da u kontinuitetu budete redovni individualni član Saveza.  

8. U slučaju da je vaš zahtev za NSP odbijen:

Komisija se strogo drži pravila, odnosno uslova koje je potrebno ispuniti da bi se dodelio NSP, tako da je važno da bude jasno prikazano kako kandidat ispunjava ova pravila.Ukoliko kandidat ne ispunjava propisane uslove Saveza, NSP mu neće biti dodeljen, i biće savetovan šta još treba da ispuni da bi eventualno zadovoljio propisane uslove.Ukoliko kandidat smatra da je oštećen, može napisati žalbu Predsedništvu Saveza u kojoj će izneti argumente za žalbu, nakon čega će njegova aplikacija još jednom biti uzeta u razmatranje i doneta definitivna odluka na koju, u slučaju da je negativna, kandidat nema pravo dodatne žalbe.