PRATITE NAS:

POSTUPAK U SLUČAJU ŽALBE KORISNIKA PSIHOTERAPIJSKIH USLUGA

U etičkom i disciplinskom smislu Savez je nadležan samo za one psihoterapeute i psihoterapeute pod supervizijom koji su članovi Saveza ili su članovi udruženja koja se nalaze u Savezu.

Spisak udruženja članova Saveza se nalaze na sajtu Saveza, na kojem se nalazi i Registar sertifikovanih psihoterapeuta.

Kada je korisnik psihoterapijskih usluga nezadovoljan nekim postupkom pružaoca psihoterapijskih usluga i kada želi da se žali na neko ponašanje psihoterapeuta koje je po njegovom mišljenju neetično ili koje krši profesionalne standarde, on treba da zna kom telu može da podnese svoju žalbu.

Svi psihoterapeuti i psihoterapeuti pod supervizijom imaju etičku obavezu da budu članovi nekog udruženja psihoterapeuta koje ima svoj etički kodeks i disciplinsku komisiju. Sve do potpune zakonske regulacije ove oblasti i formiranja komore psihoterapeuta, psihoterapeuti su članovi udruženja koja nad njima imaju moć samo ako su, i sve dok su članovi tih udruženja. Članstvo u datom udruženju i Savezu je etička obaveza svakog psihoterapeuta jer upravo tim članstvom se on obavezao da sledi kodeks profesionalnog ponašanja i sebe učinio dostupnim i podređenim disciplinskim komisijama organizacija čiji je član.

Oni psihoterapeuti koji imaju sertifikat nekog priznatog psihoterapijskog modaliteta, ali koji nisu članovi ni udruženja ni Saveza, nisu dužni da prate etički kodeks i ispunjavaju profesionalne standarde datih udruženja. Iz pozicije Saveza ovi psihoterapeuti se smatraju “divljim” psihoterapeutima. U slučaju spora sa ovakvim psihoterapeutom, nezadovoljni klijent može potražiti zadovoljenje preko disciplinske komisije profesionalne ogranizacije ili komore kojoj pripada dati psihoterapeut na osnovu svoje primarne profesije (lekar, psiholog, socijalni radnik, itd).

Svaki pružalac psihoterapijske usluge je dužan da svojim klijentima pruži informaciju kom psihoterapijskom modalitetu (školi psihoterapije) pripada i u kom udruženju psihoterapeuta ima članstvo. To udruženje datog psihoterapijskog modaliteta čiji je psihoterapeut član je nadležno za rešavanje etičkih, disciplinskih i profesionalnih žalbi klijenata. Procedura za takav postupak mora da stoji na sajtu datog udruženja. Zato nezadovoljni klijent treba da se prvo obrati ovom udruženju kako bi došlo do rešenja spora preko njegove disciplinske komisije.

Ako klijent nije zadovoljan odlukom odgovarajuće etičke ili disciplinske komisije datog udruženja, on ima mogućnost da se žali disciplinskoj komisiji Saveza. Drugim rečima, u ovakvim slučajevima disciplinske komisije datog udruženja su prvostepeni organ, a disciplinska komisija Saveza je drugostepeni organ. To znači da se žalbe klienata ne podnose direktno Savezu, već da se podnose Savezu samo onda kada klijent nije zadovoljan rešenjem disciplinske komisije datog udruženja koje je član Saveza.

Jedini izuzetak su oni psihoterapeuti ili psihoterapeuti pod supervizijom koji nemaju udruženje za svoj psihoterapijski modalitet tako da su individualni članovi Saveza, ili odbijaju da budu članovi postojećeg udruženja za svoj modalitet ali jesu individualni članovi Saveza. U tom slučaju Savez deluje kao prvostepeni organ, i njemu se podnosi direktna žalba nezadovoljnih korisnika psihoterapijskih usluga.

Sve žalbe se podnose Savezu u pismenom obliku, sa što potpunijim opisom negativnog događaja i štete koja je iz njega proizašla, preko zvaničnog imejla Saveza – savezpsihoterapeuta@gmail.com. 

2019, Savez društava psihoterapeuta Srbije