PRATITE NAS:

10. kongres psihoterapeuta Srbije


Savez psihoterapeuta Srbije

Vas poziva da aktivno učestvujete na

Jubilarnom desetom kongresu psihoterapeuta Srbije

Beograd, 22-25. Oktobar, 2020.

Pored drugih tema u vezi sa psihoterapijom, centralna tema kongresa je:

SAZREVANJE I ZRELOST

Posebne podteme kongresa:

Korona virus i mentalno zdravlje

Online psihoterapija

Zbornik rezimea 10. kongresa možete da pogledate ovde:

Poštovani psihoterapeuti, savetnici i studenti, kongres psihoterapeuta Srbije vam i ove godine omogućuje da izložite rezultate vašeg rada, istraživanja i razmišljanja u kolegijalnoj i prijatnoj atmosferi na X kongresu psihoterapeuta Srbije sa međunarodnim učešćem.

S obzirom da smo još uvek u uslovima epidemije, to jest pandemije, ove godine ćemo organizovati onlajn kongres. Do poslednjeg trenutka smo čekali da vidimo kakva je epidemijska situacija u nadi da će biti moguće održavanje uživo, ali trend je takav da nije realno da će epidemija prestati do kraja oktobra. U dilemi da li da otkažemo kongres ili da ga održimo onlajn, odlučili smo se za onlajn. Pri tome smo se ugledali na to kako su drugi organizatori kongresa postupali po svetu i zaključili smo da prihvatimo ovaj izazov. U skladu sa tim, prepolovili smo kotizacije za učešće na kongresu.

U uslovima „socijalne“, a zapravo fizičke distance, veoma je važno da održimo kontinuitet godišnjeg okupljanja psihoterapeuta, da se ponovo sretnemo makar u dve dimenzije, i da razmenimo iskustva. Održavanje kongresa na onlajn način je i prilika da nam se u većem broju pridruže sve one kolege iz udaljenih predela Srbije, kao i iz zemalja u regionu kojima bi bilo mnogo komplikovanije da prisustvuju kongresu „uživo“. Onlajn kongres je veliki izazov za Savez kao organizatora jer zahteva značajne tehničke modifikacije, zbog čega smo okupili ekipu vrsnih stručnjaka u ovoj oblasti što garantuje nesmetano funkcionisanje tehničkog aspekta kongresa. Kongres ćemo održati preko platforme ZOOM koja daje razne mogućnosti, tako da je moguće organizovati paralelne „sale“ ili „dvorane“ u kojima će se istovremeno održavati program, a učesnici će moći da se sele iz dvorane u dvoranu, u skladu sa interesovanjima. Takođe će biti održane i „velike grupe“ na kraju dana, u kojima će učesnici moći da razmene svoje utiske i doživljaje u skladu sa programom. Isto se odnosi i na „plejbek“ teatar, kao završnicu kongresa. Na određenom linku će biti i „kafić“ na kojem će biti mogućnost za učesnike koji to žele da se nađu i da proćaskaju sa kolegama koji to žele, to jest da se odvoje u „sobu“ za intimnije razgovore. 

Program kongresa će biti u elektronskom obliku, a sertifikate sa bodovima za kontinuiranu edukaciju ćemo slati poštom.

Načini prezentacije:

 • Možete prijaviti vaše USMENO SAOPŠTENJE (10-15 minuta) istraživačkog, stručnog ili teorijskog karaktera.
 • Možete prijaviti POSTER prezentaciju.
 • Možete prijaviti RADIONICU (120 minuta ili kraću).
 • Možete prijaviti SIMPOZIJUM ili OKRUGLI STO sa učesnicima koje vi izaberete.
 • Jedino PLENARNE PREDAVAČE poziva Naučni odbor Kongresa u ime SDPTS.

Pozivamo vas da rezime vaše prezentacije na Kongresu (usmeno saopštenje, poster, radionicu, simpozijum, okrugli sto) pošaljete Naučnom odboru kongresa na imejl: KongresPsihoterapeuta@gmail.com

I ove godine ćemo imati sekciju dodiplomskih studentskih radova koji se tiču psihoterapije i savetovanja.

Možete prijaviti prezentaciju u skladu sa glavnom temom SAZREVANJE I ZRELOST, kao i podtemom KORONA VIRUS I MENTALNO ZDRAVLJE, ali možete i bilo koju drugu temu od značaja za psihoterapiju i savetovanje. 

Kongres je u procesu akreditacije kod Zdravstvenog saveta Republike Srbije i kod Komore socijalne zaštite Republike Srbije. Po pravilu se akredituje učešće na kongresu kao celini, a ne pojedinačni dani, tako da se bodovi mogu dodeliti samo onima koji se registruju/prisustvuju za celokupno trajanje kongresa. 

Prijavljivanje saopštenja je u toku:  


Uskoro obajvljujemo spisak pristiglih saopštenja i plenarnih predavanja. 


Važni datumi za učesnike X kongresa:

 • 7. oktobar 2020. je poslednji rok za slanje sažetaka Naučnom odboru na dati imejl. Naučni odbor donosi odluku da li je rad prihvatljiv sa stručne i naučne strane. Informaciju o tome dobijate po pravilu nakon tri dana od slanja rezimea vašeg rada.
 • 25. septembar 2020. je datum do kada ćete dobiti obaveštenje o prihvaćenim radovima. U slučaju prevelikog broja prijavljenih radova, prihvaćenih od Naučnog odbora, Organizacioni odbor može izvršiti dodatnu selekciju na osnovu usvojenih kriterijuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije se vraćaju autorima odbijenih radova, na njihov zahtev.
 • 15. septembar 2020. je datum do koga važi popust za kotizacije.


Organizacija X kongresa psihoterapeuta Srbije: 

 • Naučni odbor: akademik prof. dr Gordana Dedić, predsednik, prof. dr Nevena Čalovska Hercog, prof. dr Jelena Šakotić-Kurbalija, prof. Tatjana Vukosavljević-Gvozden
 • Organizacioni odbor: doc. dr Žilijeta Krivokapić, predsednik, Darka Krsmanović, Milena Marković, Sanja Perić, dr Ivan Ilić, dr Anđelka Kolarević, dr Željko Vilotijević, Dragan Kurbalija, dr Jelica Satarić i Antonio Aras. 
 • Predsednik kongresa: dr Zoran Milivojević  


AKREDITACIJA 10 KONGRESA:

Zdravstveni savet Republike Srbije

Kongres je akreditovan pod brojem A-1-1420/20

Broj dodeljenih bodova: Predavači 13, usmena prezentacija 11, pasivno učešće 8, poster 9.

Ostali koautori usmene i poster prezentacije 0.5 (do 3 koautora)

Komora socijalne zaštite Republike Srbije 

Akreditacija kongresa je u toku. 

Orijentaciono. Uobičajeno je da Komora socijalne zaštite akredituje kongres kao kongres sa međunarodnim učešćem (aktivni učesnici 20 bodova kontinuirane edukacije, a pasivni 10 bodova).

KATEGORIJE KOTIZACIJA:

Cene su date u evrima, a uplaćivanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne banke Srbije. Uplate iz inostranstva su u evrima. 

KOTIZACIJU MORAJU DA PLATE SVI UČESNICI KONGRESA BEZ OBZIRA DA LI IMAJU ILI NEMAJU PREZENTACIJU NA KONGRESU.

Podaci za uplatu u dinarima:  Savez društva psihoterapeuta Srbije

Adresa: Palmotićeva 37, 11000 Beograd, Srbija

Broj žiro računa: 325950060000325970 Vojvođanska banka, a.d. 

Učesnici izvan Srbije uplaćuju po posebnoj proceduri – šaljemo vam predračun na osnovu koga uplaćujete. Kontaktirati organizatora za uputstvo na KongresPsihoterapeuta@gmail.com 

U odnosu na dole postavljene cene kotizacija za psihoterapeute i edukante psihoterapije, svi koji su registrovani da su volonterski učestvovali u akciji Saveza „Psihoterapijska podrška u krizi Kovid-19“ imaju popust od 15 €

PSIHOTERAPEUTI (sa sertifikatom nekog priznatog psihoterapijskog modaliteta/nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju/evropskim sertifikatom za psihoterapiju)

Tri dana: ako se plati do 20. septembra je 55 €, nakon toga je 70 €

Jedan dan: ako se plati do 20. septembra 23 €, nakon toga je 30 € 

Važno obaveštenje: ako je neko istovremeno i edukant i student, računa se viša kategorija – edukant. Isti princip važi i za ostale kategorije. Molimo za solidarnost jer kongres organizujemo sami, bez sponzora i zato je vas doprinos veoma važan za opštu stvar. 

POSTOJE 4 VRSTE DRUGIH KOTIZACIJA:

EDUKANTI PSIHOTERAPIJE (u treningu iz nekog modaliteta, specijalizanti, studenti dodiplomskih i master studija koji su u edukaciji iz nekog modaliteta).

Tri dana:  ako se plati do 20. septembra 40 €, nakon toga je 50 €

Jedan dan: ako se plati do 20. septembra 20 €, nakon toga je 25 €

STUDENTI (dodiplomske i master studije, a nisu edukanti nekog modaliteta) koji nisu na edukaciji, uz indeks na uvid (ako su edukanti onda važi cena za edukante)

Tri dana: 15 €

Jedan dan: 5 €

OSTALI (sve ostale kategorije, uključujući penzionere)

Tri dana:  ako se plati do 20. septembra 40 €, nakon toga 50 €

Jedan dan: ako se plati do 20. septembra 23 €, nakon toga 30 €

Podsećamo da KOTIZACIJE PLAĆAJU SVI – bez obzira da li na kongresu imaju prezentaciju ili nemaju.

OBRASCI ZA PRIJAVU:

Svi učesnici kongresa moraju poslati popunjenu PRIJAVU UČESNIKA, a oni koji imaju i prezentaciju (usmeno saopštenje, radionicu, okrugli sto, poster, itd) uz tu prijavu treba da popune i PRIJAVU RADA. 

To znači da ako prisustvujete kongresu bez prezentacije šaljete samo PRIJAVU UČESNIKA, a ako imate i prezentaciju onda PRIJAVU UČESNIKA + PRIJAVU RADA.

Obe prijave treba poslati na KongresPsihoterapeuta@gmail.com 

FORMULAR “PRIJAVA UČESNIKA” možete preuzeti  ovde.

FORMULAR “PRIJAVA RADA” možete preuzeti ovde.  

2019, Savez društava psihoterapeuta Srbije